Ολοκλήρωση με επιτυχία του 1ου Θερινού Σχολείου Εκπαίδευσης και Έρευνας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Θερινό Σχολείο Εκπαίδευσης και Έρευνας με θέμα τον «σύνθετο ρόλο της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη» που διοργάνωσε το ΚΕΟΔΥ. Το θερινό σχολείο πραγματοποιήθηκε την περίοδο 26-31 Αυγούστου στο αμφιθέατρο της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

Στόχος του προγράμματος ήταν  να προσφέρει σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες νέα εμπειρία και γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή διάσταση της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων.

Οι τρεις βασικές θεματικές ενότητες του θερινού σχολείου ήταν οι εξής;

  1. Διαχείριση υδατικών πόρων στο πλαίσιο της βιώσιμης τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης: Πολιτικές διαχείρισης  και βιώσιμη ανάπτυξη,  διαχείριση υδατικών πόρων στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού και του περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού, διαχείριση διακρατικών λεκανών απορροής, διαχείριση ορεινών λεκανών απορροής.
  2. Οικονομία, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή: Οικονομική αποτίμηση της αξίας των υδατικών πόρων, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδραυλικών έργων, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή στη διαχείριση των υδατικών πόρων
  3. Τομεακές πολιτικές και διαχείριση των υδατικών πόρων : Συγκρούσεις συμφερόντων στη διαχείριση των υδατικών πόρων, βέλτιστη διαχείριση υδατικών πόρων στη γεωργία.

Εκτός από τις καθημερινές διαλέξεις το πρόγραμμα του θερινού σχολείου περιλάμβανε επίσης παρουσιάσεις εργασιών των συμμετεχόντων και ένα εργαστήριο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προσομοίωσης με παιχνίδι ρόλων,  με αντικείμενο τη διαβούλευση διαφόρων φορέων σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων.

Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και Περιλήψεις Παρουσιάσεων

Συμμετέχοντες

Συμμετέχοντες