ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΘ

Σχολές – Τμήματα που συμβάλλουν στη διεπιστημονικότητα του ΚΕΟΔΥ:

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Γεωλογίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος