Σκοπός

Ο σκοπός του ΚΕΟΔΔΥΠ είναι η διεπιστημονικού χαρακτήρα μελέτη και έρευνα σε διεθνή κλίμακα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση των περιβαλλοντικών, τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το νερό.
Σκοπός του Κέντρου είναι:

  • Η ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών της διαχείρισης των υδατικών πόρων γύρω από την περιοχή της Μεσογείου, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αλλού
  • Η βασική & εφαρμοσμένη έρευνα, η συστηματική μελέτη και η εκπαίδευση μέσω ολοκληρωμένων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, από τις επιστήμες του μηχανικού, μέχρι τις θεωρητικές επιστήμες, την τέχνη και την επικοινωνία.
  • Προοπτικές διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καινοτόμων εργαλείων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, με έμφαση στις διασυνοριακές υδρολογικές λεκάνες απορροής.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης, ενημέρωσης, και μεταφοράς τεχνογνωσίας ως βάση για την εφαρμογή νέων ολοκληρωμένων μεθόδων διαχείρισης των υδατικών πόρων και προστασίας περιβάλλοντος στην περιοχή.
  • Η προώθηση της πληροφορίας και η ευαισθητοποίηση αρμοδίων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα ΜΜΕ, οι ΜΚΟ και το ευρύ κοινό.