Σκοπός

Σκοπός του ΚΕΟ∆Υ είναι:

Η διεπιστημονικού χαρακτήρα μελέτη και έρευνα σε διεθνή κλίμακα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων απαιτεί τη συνέργεια και τη συμβολή των βασικών κλάδων των τεχνολογικών και των φυσικών επιστημών. Η διεπιστημονικότητα θεμελιώνεται στην πληρότητα του ΑΠΘ σε επιστημονικό προσωπικό με δραστηριότητες έρευνας, μελέτης και εκπαίδευσης, οι οποίες αντιστοιχούν σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων.